Đăng ký BHXH – BHYT – BHTN

1. Trách nhiệm tham gia

(a) Bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH):

  • Theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm (i) lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ BHXH, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; (ii) đóng BHXH theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH; (iii) phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động; (vi) phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồnglao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; (vii) định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng BHXH cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu bao gồm: (i) Tờ khai tham gia BHXH của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia BHXH; và (ii) Tờ khai tham gia BHXH của người lao động.

(b) Bảo hiểm y tế (BHYT)

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC thì người sử dụng lao động lập danh sách người lao động tham gia BHYT gửi tổ chức Bảo hiểm xã hội.
  • Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm: (i) Tờ khai tham gia BHYT của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia BHYT lần đầu; và (ii) Danh sách người lao động tham gia BHYT do người sử dụng lao động lập.

(c) Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì:

  • Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó bao gồm nội dung cụ thể về tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
  • Người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động có hiệu lực.

(d) Bảo hiểm tai nạn – bệnh nghề nghiệp (BHTN-BNN)

2. Mức đóng

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, mức đóng BHXH – BHYT – BHTN – BHTN – BNN cụ thể như sau:

Trách nhiệm đóng
của các đối tượng
Tỷ lệ trích đóng theo quy định bắt buộc (%)
BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ-BNN Tổng cộng
Người sử dụng lao động 17 3 1 0,5 21,5
Người lao động 8 1,5 1 0 10,5

Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm X Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm

Lưu ý: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.