Đăng ký nội quy lao động

Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 2. Trật tự tại nơi làm việc;
 3. An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
 4. Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
 5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Theo đó, đối với người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản như quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật lao động 2012. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh bao gồm các hồ sơ sau:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
 • Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
 • Nội quy lao động.

Tùy từng địa phương mà hồ sơ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo các hồ sơ luật định.

Trường hợp vi phạm quy định liên quan đến nội quy lao động, theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi có một trong các hành vi sau đây:

 1. Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;
 2. Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
 3. Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;
 4. Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Theo đó, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về nội quy lao động, quy trình và thời hạn đăng ký nội quy lao động để tránh việc hồ sơ không hợp lệ và bị xử phạt hành chính gây mất thời gian và chi phí.

[wpforms id=”451″ title=”true” description=”true”]